โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามจัดกิจกรรมการทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย ของผู้เรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การสอบ NT เพื่อประเมินความสามารถของนักเรียนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

สนทนากับโรงเรียน