ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STEM & CODING

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STEM & CODING ปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการคิดและประสบการณ์นอกห้องเรียน ผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ