เรียนสนุกกับค่ายภาษาอังกฤษ english camp

กิจกรรมตามโครงการ “เรียนสนุกกับค่ายภาษาอังกฤษ english camp” เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ของผู้เรียนในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ และเสริมสร้างทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ