กิจกรรมวันตรุษจีน

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ผู้บริหารและคณะครู ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนขึ้น เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายทราบถึงวัตถุประสงค์ การมีพิธีการไหว้เจ้าเพื่อแสดงความเคารพพิธีไหว้บรรพบุรุษ เพื่อแสดงความกตัญญูรู้ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนไทยและคนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย และเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในวัฒนธรรมจีนมากขึ้น วันตรุษจีนเป็นเทศกาลวันสำคัญที่ทั่วโลกต่างให้การยอมรับวัฒนธรรมตะวันออก