เข้าชม เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านมกุฎเมืองฯ

คณะครูโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าชมงาน “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านมกุฎเมืองฯ” ของโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย โดยคณะครูให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมดั่งต่อไปนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ห้องเรียนสีเขียว
– ด้านการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับวิทยาการจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
– ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงาน English Program

ทั้งนี้ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เน้นการให้นักเรียนเลือกกิจกรรมที่สนใจเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของนักเรียน