อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

ครูทัศนี โยธาวงค์ ครูโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลายสู่การปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจ และออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม