เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา 67

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ได้จัดกิจกรรม “เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา” โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ วัดสารนาถธรรมาราม

กิจกรรมเวียนเทียนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันที่มีความหมายยิ่งในพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ซึ่งเกิดขึ้นในวันเดียวกัน

บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความศรัทธาและความสงบ ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ สร้างความประทับใจและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมและประเพณีไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม