เปิดบ้านวิชาการ สารนารถ 66

การเปิดบ้านวิชาการ เป็นงานประจำที่โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามจัดขึ้นเพื่อให้โอกาสแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลงานและความก้าวหน้าของนักเรียนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยมีการจัดกิจกรรมแสดงผลงานของนักเรียนจากระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และกลุ่มสาระวิชาต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างความสนใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เข้าชม

ในครั้งนี้ นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาเขต 2 ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมในพิธี เพื่อเชิญชวนและสนับสนุนให้นักเรียนแสดงผลงานที่ได้ผลสำเร็จในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

งาน “เปิดบ้านวิชาการ สารนารถ” ในปีการศึกษา 2566 มีการนำเสนอผลงานทางการเรียนรู้ของนักเรียนในหลายกลุ่มสาระวิชา เช่น กลุ่มสาระวิชาพลศึกษา สาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาระวิชาภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าและคุณภาพของการเรียนรู้ที่โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามมีในการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนในชุมชน

งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ที่โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม โดยได้รับการต้อนรับอย่างเอาใจใส่จากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีความสนใจและความเอาใจใส่จากผู้เข้าชมในการตรวจสอบและสนับสนุนงานแสดงผลงานของนักเรียน