ภาษาจีนหน้าเสาธง

กิจกรรม ภาษาจีนหน้าเสาธง โดยให้ตัวแทนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ แนะนำตัว และสอนภาษาจีนง่ายๆ ให้กับนักเรียนหน้าเสาธง เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานภาษาจีน และกล้าแสดงออกในการพูดภาษาต่างประเทศ