ค่ายลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คณะผู้กำกับลูกเสือ ค่ายลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้น เพื่อให้ลูกเสือและเนตรนารีชั้น ป.6 เป็นคนมีระเบียบวินัยและมีความเข้มแข็ง มีความแข็งแรง อดทน รู้จักบำเพ็ญประโยชน์และได้มีส่วนร่วมงานกับผู้อื่น ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วัดวังหว้า