ประชุมยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ

ครูรุ่งอรุณ ห้วยโหงทอง ครูโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เข้าร่วมประชุมยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ เพื่อสร้างความตระหนักในการพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ด้าน ได้แก่

1.ด้านพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว
2.พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
3.พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา
4. พัฒนาการด้านการใช้ภาษา
5.พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตรเองและสังคม