อบรมแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

ครูพัชมณ สรรพคุณ ครูโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เข้าร่วมอบรมแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับผิดชอบงานอาหารกลางวันในโรงเรียน มีความเข้าใจในการจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารจัดการภาวะทุพโภชนาการ การใช้แพลตฟอร์ม การใช้ระบบ Thai School Lunch