อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางสำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น

อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางสำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network: LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer: LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ในระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร เกิดการอบรมเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ในการเป็นผู้นำและวิทยากรท้องถิ่นที่เชี่ยวชาญในการนำเสนอและสอนให้กับเด็กๆ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

ครูดรุณรุ่ง ห้วยโหงทอง ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการนี้เพื่อเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย สพป.ระยองเขต 2

การอบรมนี้เป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้นำและวิทยากรท้องถิ่นจากทั่วประเทศ เพื่อให้การศึกษาในระดับปฐมวัยและประถมศึกษามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในสังคม

ผ่านการอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วม ครูดรุณรุ่ง ห้วยโหงทอง ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าในการนำไปใช้สร้างสรรค์และพัฒนาการศึกษาในชุมชนของตนเอง ทำให้เด็กๆ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษามีโอกาสได้รับการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตและพัฒนาของพวกเขาในอนาคต