ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 13

ตัวแทนลูกเสือโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เข้าร่วมอบรมโครงการเยาวชนคุณธรรมจริยธรรมจิตอาสา หลักสูตร ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 13