ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่ายการศึกษาอริยมงคล โดยให้นักเรียน โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายลูกเสือ เพื่อฝึกทักษะตามหลักสูตรของลูกเสือเนตรนารี ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2565 ณ วัดสมมุติเทพฐาปนาราม ชายหาดแหลมสน อ.แกลง จ.ระยอง