OBEC Content Center ครู

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ครูสุรกฤต ทับทอง จากโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการใช้ระบบคลังสื่อและการสร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) สำหรับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สพป.ระยอง เขต 2

การอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้และสร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงแนวทางการจัดทำผลงานที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practices) ประเภทผู้สร้างและผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

ครูสุรกฤตได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลสู่สถานศึกษาได้อีกด้วย การอบรมนี้นับเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาศักยภาพครูและการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามยินดีและภูมิใจที่ครูสุรกฤตได้เข้าร่วมและได้รับประสบการณ์อันมีค่านี้ และหวังว่าความรู้ที่ได้รับจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไป