การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ได้มอบหมายให้ครูณัฐศิริวรรณ โจทย์จันทร์และครูกัลยณัฏฐ์ สุวรรณโชติเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในปีงบประมาณ 2567

การอบรมมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและความชำนาญในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา การเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก และการเขียนรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) โดยมีจุดประสงค์หลักคือเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างเป็นระบบและอย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมนำเสนอเนื้อหาที่เน้นการประกันคุณภาพการศึกษา การใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อการพัฒนาโรงเรียน การวิเคราะห์และสรุปข้อมูลเพื่อการจัดทำรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) และการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินภายนอก โดยใช้กระบวนการที่เป็นระเบียบและเป็นระบบ

อบรมได้ผลสำคัญโดยการเสริมสร้างความเข้าใจและทักษะในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คณะผู้อบรมมีความมั่นใจและความเข้าใจที่ลึกซึ้งในกระบวนการทำ SAR และการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินภายนอก ได้อย่างเต็มที่

การอบรมนี้จัดขึ้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2 ซึ่งเป็นการทำงานที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต และสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่างเหมาะสม