ทำความสะอาดก่อนเปิดภาคเรียน

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564