ครูทักษิณ คาโส และครูจีรายุทธ ดีมาก เข้าอบรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment 2021 : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สนทนากับโรงเรียน