ประชุมเชิงปฏิบัติการชุมการเรียนรู้ (PLC)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2 เชิญครูสุเมธ เสน่ห์, ครูทัศนี โยธาวงค์ และครูทักษิณ คาโส จากโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เพื่อร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการชุมการเรียนรู้ (PLC) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2 โดยเพื่อนำเสนอและแบ่งปันประสบการณ์ที่มีประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน

ในกิจกรรมนี้ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ส่งครูจตุภูมิ เอื้อเฟื้อ ให้เข้าร่วมอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ (PLC) เพื่ออบรมและแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการรู้วิทยาการคำนวณ (Unplugged Coding) ซึ่งเป็นเทคนิคที่สำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือและร่วมพลัง (Lesson Study) ที่สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาการศึกษาในยุคปัจจุบัน

  • การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างครูในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2
  • การพัฒนาทักษะและความรู้ในการสอนและการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
  • การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างครูในพื้นที่

กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2 เพื่อเสริมสร้างพลังงานและประสิทธิภาพในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในพื้นที่นี้อย่างต่อเนื่อง