วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาพร้อมนักเรียน โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เป็นวันที่มีความสำคัญและอย่างสูงส่งในหัวใจของชาวไทยทั้งประเทศ นั้นเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา พระบรมราชชนนี ที่ทรงประสูติในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 และได้ประสบความสำเร็จและมีพระมหากษัตริย์ท่านนี้เป็นพระอยู่หัวยาวนานถึง 70 ปี

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อนำเสนอความนับถือและความยินดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้ร่วมกันสร้างสรรค์งานนิทรรศการที่แสดงถึงประวัติศาสตร์และความเป็นมาของพระมหากษัตริย์ท่านในตอนเย็นของวันนั้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจในสิ่งที่ดีงามและมีคุณค่าของพระบรมราชาภิเษก ทั้งคุณธรรม ความมั่นใจในพระมหากษัตริย์ และการให้ความรักและความอบอุ่นกันเป็นสำคัญ

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามนั้น ได้เตรียมตัวและมีส่วนร่วมอย่างเต็มใจในกิจกรรมนี้ เพื่อเสริมสร้างความเห็นใจและความเชื่อมั่นในสิ่งที่เป็นสำคัญในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นความรักในชาติและพระมหากษัตริย์ ซึ่งทำให้เป็นการสร้างพละกำลังใหม่ในความเป็นอยู่ของนักเรียนทุกคน

นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นโอกาสที่นักเรียนได้ร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นสังคมในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการทำกิจกรรมร่วมกันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นให้กับการร่วมมือทำสิ่งดีๆ ต่อไปในชุมชนและสังคม

ในสิ้นสุด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่นักเรียนและคณะบุคคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามได้ร่วมกันจัดขึ้นในวันที่สำคัญนี้ เป็นหากให้กำลังใจและก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในพระมหากษัตริย์และความเป็นอยู่ของคนไทยทุกคน และน่าจะเป็นกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความคิดซึมซับและความรู้สึกอันอบอุ่นในวันที่ทรงพระเจริญพระราชดำริกันไป