โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมนักเรียนโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

สนทนากับโรงเรียน