การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ได้มีความยินดีในการต้อนรับ น.ส.ศิริพร แทนทด และ น.ส.นริสา รอดบำรุง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ซึ่งได้เดินทางมาเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

การนิเทศในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานสูงขึ้นและเพื่อตอบสนองนโยบายด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยคณะศึกษานิเทศก์ได้ให้คำแนะนำและตรวจสอบความพร้อมในด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมในโรงเรียน และการจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ

การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีการศึกษานี้

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาในสภาพแวดล้อมที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด