อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ครูทักษิณ คาโส ครูโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม (ทีมวิทยากร) , ครูขวัญพิมพรรณ ลิมป์สภาพกสิผล และ ครูทัศนี โยธาวงค์ ครูโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูฯ ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2