ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 2566 โดยที่ คุณสจ.จรัญ ความเพียร ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในการประชุมครั้งนี้

ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบข้อมูลและรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามตลอดปีการศึกษา 2567 อย่างละเอียดและครบถ้วน เน้นการพัฒนาทั้งด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมกลุ่มต่างๆ ที่มีผลในการสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีและเติบโตในนักเรียน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งนี้ ทางโรงเรียนมีความยินดีที่จะนำเสนอรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 2567 โดยเราได้ระบุดังนี้

  1. ผลการเรียนของนักเรียน: การบรรลุผลการเรียนในระดับสูงสุดของนักเรียนได้รับการเสถียรภาพและมีการพัฒนาที่น่าทึ่ง
  2. กิจกรรมและโครงการพิเศษ: โรงเรียนมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมและโครงการที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและชุมชน
  3. พัฒนาครูและบุคลากร: การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของการศึกษาปัจจุบัน
  4. สิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้: การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียน
  5. การเชื่อมโยงกับชุมชน: การสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับชุมชนเพื่อสนับสนุนการศึกษา

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอแผนการดำเนินงานปีต่อไปเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างสถานที่เรียนรู้ที่เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และการสร้างความร่วมมือกับครอบครัวและชุมชนในการสนับสนุนการศึกษา

ผลจากการประชุมครั้งนี้เป็นที่ยอมรับอย่างแรงกล้าจากคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งได้สร้างเสริมความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีระหว่างโรงเรียนกับคณะกรรมการ และหวังให้มีผลดีต่อการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนและชุมชนในระยะยาว