พิสูจน์ความสามารถในการอ่าน นักเรียนประถมชั้นปีที่ 1

ในยุคที่เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น การที่เด็กๆ สามารถอ่านออกได้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ได้มุ่งเน้นให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรมพิเศษในการส่งเสริมการอ่านออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนมีความสนใจและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงการ “ท้าพิสูจน์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก 100%” เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทักษะการอ่านในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียน โดยมีคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นผู้นำและกำกับในการดำเนินกิจกรรมนี้ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนและความเอื้อเฟื้อจาก ศน.ปัญชลีย์ ปราณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ ศน.กันยารัตน์ ศรีเนตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศการอ่าน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567

การท้าทายนักเรียนในการอ่านออก 100% เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีสมาธิและมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะการอ่าน นอกจากนี้ยังเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการอ่านอย่างต่อเนื่อง โดยนักเรียนทุกคนจะได้รับการส่งเสริมให้อ่านหนังสือหรือเรื่องราวต่างๆ แล้วทำการทดสอบการอ่านด้วยตนเอง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถอ่านออกได้ 100%

การส่งเสริมการอ่านในวัยเริ่มต้นเป็นสิ่งที่มีผลสำคัญต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ต่อไปในชีวิตของเด็กๆ ไม่เพียงแต่เสริมสร้างพื้นฐานทางการศึกษาและความรู้ แต่ยังช่วยเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ และการเข้าใจโลกและความหมายของสิ่งต่างๆ ที่พวกเขาอ่าน

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน เราเชื่อว่าโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามจะเป็นสถานที่ที่นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านให้เติบโตและพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพตามที่คาดหวังไว้ และสร้างเสริมความรู้ความสามารถให้กับนักเรียนในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของพวกเขาได้อย่างเต็มที่