การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ครูทัศนี โยธาวงค์ จากโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล” (DATA MANAGEMENT CENTER: DMC) ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนให้กับบุคลากรในสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งรวมถึงการอบรมเกี่ยวกับระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ (G Code) ระบบคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา (CCT) และระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS)

ระบบต่าง ๆ เหล่านี้มีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กันอย่างยิ่งในการดำเนินงานในสถานศึกษา การอบรมในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีในการพัฒนาความรู้และทักษะในการใช้งานระบบเหล่านี้ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป