อบรมครูผู้สอนการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง

ครูจีรายุทธ ดีมาก เป็นตัวแทนครูเข้าอบรมครูผู้สอน (Facilitator) การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) เพื่อนำแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพลเมืองวิถีใหม่ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไปเผยแพร่ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับแนวคิดประชาธิปไตย ตามหลักสูตรและเทคนิคกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพลเมือง