ภาษาอังกฤษหน้าเสาธง

กิจกรรม ภาษาอังกฤษหน้าเสาธง โดยให้ตัวแทนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ แนะนำตัว และพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆ ให้กับนักเรียนหน้าเสาธง เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ และกล้าแสดงออกในการพูดภาษาต่างประเทศ