อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 รองผู้อำนวยการวิสาขะ หน่ายหนีชั่ว และรองผู้อำนวยการไพสิน เจริญวงศ์ พร้อมครูนุสรา สีอ่อน โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนสุจริต แนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รวมทั้งการนำแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างสังคมที่โปร่งใสและมีความรับผิดชอบ