โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ครูรุ่งอรุณ ห้วยโหงทอง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ได้เข้าร่วมเป็นทีมงานวิทยากรโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมุ่งเน้นในการปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับประถมศึกษา ด้วยการใช้วิธีการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์และเน้นการปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ครูรุ่งอรุณ ห้วยโหงทอง เป็นหนึ่งในวิทยากรที่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการสอนวิทยาศาสตร์ให้กับครูและนักเรียน ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและท้าทาย ซึ่งช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนเป็นอย่างดี

การเข้าร่วมในครั้งนี้ถือเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนไทยในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและยั่งยืนต่อไป