โรงเรียนสุจริต ITA

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงสร้างหน่วยงาน

ข้อมูลผู้บริหาร

อำนาจหน้าที่

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

     |-- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

     |-- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

     |-- พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

     |-- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

     |-- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

     |-- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

     |-- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

     |-- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

     |-- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ. 25551

     |-- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553

     |-- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

     |-- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

     |-- กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

     |-- ติดต่อโรงเรียน

ข่าวสารกิจกรรม

     |-- saranart.ac.th

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล Q&A กระดานข่าว บริการถามตอบ

     |-- saranart.ac.th

     |-- ถามตอบ Q&A บริการถามตอบ

Social Network

   |-- Facebook

   |-- line (สอบถามได้ที่ครูประจำชั้น)

   |-- Twitter

   |-- Instagram

   |-- Youtube

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายภาค

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ

สถิติความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

e-Service

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

งานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อน

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 181 - ผู้เข้าชมวันนี้ : 1