โรงเรียนวัดบึงทองหลาง

รับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) ด้านการบริหารจัดการงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุจริต การเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ(Coding) และการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning