คณะศึกษาดูงานจากกลุ่มโรงเรียนเมืองชัยพระเจ้าตาก

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 คณะศึกษาดูงานจากกลุ่มโรงเรียนเมืองชัยพระเจ้าตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้มีความประสงค์ เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เรื่อง โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและธนาคารโรงเรียน โดยเป็นการเสริมสร้างและนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาทางด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของนักเรียนโดยเน้นการพัฒนาทั้งด้านองค์ความรู้ จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เป็นที่ยอมรับในสังคม และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอยู่เสมอ

คณะศึกษาดูงานประกอบด้วยผู้บริหารและครูจำนวนทั้งสิ้น 80 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาการศึกษาและมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้นักเรียนมีการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและความเข้าใจเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำที่มีชื่อเสียงในพื้นที่และได้รับการยอมรับจากสังคม ด้วยแนวคิดการเรียนการสอนที่เน้นการผลิตบุคคลที่มีศักยภาพทั้งด้านความรู้ จริยธรรม และทักษะการมีชีวิต เป็นที่เรียนรู้แบบครบวงจรที่เตรียมความพร้อมให้นักเรียนทุกคนในการเป็นสมาชิกของสังคมในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายและนำเสนอเกี่ยวกับกระบวนการทำงานและแนวทางในการบริหารจัดการในโรงเรียนธนาคารโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ซึ่งเป็นต้นแบบในการพัฒนาการเรียนรู้และความรู้ให้กับนักเรียน และเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้ศึกษาและเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานในธนาคารอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเป็นบุคคลที่มีทักษะในการบริหารการเงินและการเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

การเข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและโรงเรียนธนาคารนี้จะเป็นการเสริมสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของคณะศึกษาดูงาน และส่งเสริมให้กับการพัฒนาอยู่เสมอในทุกๆ ด้านของการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อสร้างประโยชน์และความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระดับการศึกษาและสังคม

สำหรับกลุ่มคณะศึกษาดูงานที่สนใจในการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และเพื่อตอบสนองความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการศึกษา อย่างแน่นอนจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและความก้าวหน้าทางด้านการเรียนรู้ในอนาคต