โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

ต้อนรับ คณะ Follow up onsite โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 4 ภูมิภาค นำโดย ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. , อ.อุทัย ไชยกลาง รอง ผอ.สทร.สพฐ., อ.เปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย , อ.อัจฉรา ศรีวัฒนากูร มทร.ธัญบุรี , ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ และทีมวิจัย 3 ท่าน จาก SVOA , อ.ปราชญ์ มหาเสาวภาคย์กุล , อ.บัณฑิษฐ์ พันศิริ และผู้ติดตาม 3 ท่าน พร้อม นายอภิชัย ธิณทัพ รองผอ.สพป.ระยอง 2 ,นายสุธน พรมลี ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต 2 เข้าร่วมนิเทศและสังเกตการเรียนการสอนในชั้นเรียน